telefon: 508111902, 792011023, mail: sklep@krasnalorto.pl
Sklep internetowy wyłącznie z obuwiem profilaktyczno - ortopedycznym, w tym obuwie pod wkładki ortopedyczne.
Tylko polscy producenci, obuwie ze skór naturalnych, obuwie atestowane.
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego działającego w domenie www.krasnalorto.pl
 
                                                                                              

Niniejszy dokument jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

SPIS TREŚCI:

      1. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

      2. Informacje ogólne.

      3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

      4. Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

      5. Korygowanie i modyfikowanie błędów we wprowadzonych danych.

      6. Sposób rozwiązania umowy związanej z prowadzonym kontem.

      7. Tryb postepowania reklamacyjnego w zakresie funkcjonalności sklepu internetowego.

      8. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą      elektroniczną.

      9. Punkt kontaktowy.

      10. Postanowienia końcowe.

Wzór formularza (nieobowiązkowy):

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

 

Usługodawca – Małgorzata Serocka prowadząca działalność gospodarcza pod firmą Centrum Obuwia Dziecięcego KRASNAL Małgorzata Serocka z adresem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Szosa Lubicka 168E, 87-100 Toruń, działająca na podstawie wpisu Wójta Gminy Obrowo pod numerem 30685, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej obecnie przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 956-184-18-42, REGON 871709630, adres poczty elektronicznej sklep@krasnalorto.pl  oraz numer telefonu: (+ 48) 508-111-902, zwana w dalszej części regulaminu i określana w treści strony internetowej „COD-Krasnal Małgorzata Serocka”

Strona internetowa - dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie www.krasnalorto.pl

Sklep internetowy - prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa umożliwiająca m.in. składanie zamówień za pomocą elektronicznego formularza zamówienia/rejestracji dostępnego w domenie działającego sklepu, a także innych środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon).

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionej przez Usługodawcę usługi świadczonej drogą elektroniczną.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (np. laptop, telefon).

Elektroniczny formularz rejestracji – graficzny interfejs z wymaganymi i niewymaganymi polami do wypełniania (dane osobowe), przy pomocy którego Usługobiorca ma możliwość założenia konta.

Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający wprowadzenie przez Usługobiorców swoich danych osobowych w procesie składania zamówienia, a w następstwie zawarcia umowy sprzedaży, dalszą realizację zamówienia w oparciu o podane dane do wysyłki (adres dostawy).

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień, zwany w dalszej części regulaminu „kontem”

Login – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, będący adresem e-mail, identyfikujący osobę posiadającą dostęp do założonego konta.

Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie posiadającej dostęp do założonego konta.

Administrator danych osobowych - Małgorzata Serocka prowadząca działalność gospodarcza pod firmą Centrum Obuwia Dziecięcego KRASNAL Małgorzata Serocka z siedzibą w Toruniu, decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym także jako Usługodawca świadczący w ramach prowadzonej strony internetowej usługi drogą elektroniczną.

 

INFORMACJE OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego w domenie www.krasnalorto.pl.

2. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji.


3. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcy powinni stosować na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm) w tym innego oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną.


4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę mają charakter nieodpłatny.


5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści bezprawnych.
 

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

1.Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

- zawieraniu umów sprzedaży na prezentowane w sklepie internetowym towary za pomocą formularzy rejestracji/zamówienia z możliwością dogodnego edytowania  wprowadzanych danych,

- założeniu, korzystaniu, usunięcia konta w sklepie internetowym,

- subskrypcji biuletynu newsletter

2. Usługobiorcy mają możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie.

 

Warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

1.Skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwe jest po uzyskaniu dostępu do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet) lub  za pomocą analogowej telefonii komórkowej.

2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego (gł. e-mail),

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,  Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

3. Czynności związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczna polegającej na:

A. Założeniu konta

1.W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną usługobiorcy mają możliwość założenia konta, które umożliwia składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia.

2.Aby dokonać rejestracji należy kliknąć w ikonę „Rejestracja”, dostępnej w menu strony głównej.

3.Po wyświetleniu się formularza rejestracji, zatytułowanego „Rejestracja nowego użytkownika” należy wypełnić pola ze wskazaniem następujących danych:

- adres e-mail (na który również zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji i założenie konta),

- wskazać hasło (indywidulane dla każdego usługobiorcy, które każdorazowo będzie wykorzystywane w procesie logowania się do konta), a następnie hasło powtórzyć,

- wskazanie czy Usługobiorca jest osobą fizyczną czy przedsiębiorcą działającym pod firmą,

Podmioty indywidulane (osoby fizyczne korzystające z usługi w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową)

- imię i nazwisko,

- adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy wraz z miejscowością, telefon),

- możliwość wskazania innego adresu dostawy,

Przedsiębiorcy działający pod firmą:

- pełna nazwa firmy wraz z formą prowadzonej działalności gospodarczej,

- NIP,

- adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy wraz z miejscowością, kraj)

-numer telefonu.

4. Formularz rejestracyjny zawiera także dwa pola w postaci checkboxa:

- pierwszy z informacją o obowiązującym na chwilę zakładania konta regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną z wersją do pobrania i odczytu,

- kolejny z możliwością zapisania się do listy subskrybentów newslettera.

5. Po wypełnieniu danych, a następnie kliknięciu przycisku „REJESTRUJ” na adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłana informacja uwierzytelniająca o rejestracji i założeniu konta z możliwością jego usunięcia.

6. W kolejnych etapach logowania na stronie sklepu internetowego należy wpisać we właściwych polach podany adres e-mail oraz indywidulanie utworzone hasło.

 

B. Zawarciu umowy sprzedaży w trybie online

1.Procedura związana z zawarciem umowy sprzedaży w trybie online rozpoczyna się w momencie wybrania przez Usługobiorcę interesującego go produktu, a następnie kliknięciu na jego zdjęcie.

2. Po wybraniu produktu Usługobiorca wskazuje rozmiar obuwia (poprzez kliknięcie właściwego okienka z rozmiarem buta), a następnie określa ilość zamawianego towaru, którego zakup potwierdza przyciskiem „dodaj do koszyka”.

3. W kolejnym kroku Usługobiorca zostaje przekierowany na stronę, gdzie dokonuje wyboru sposobu dostawy (zestawienie tabelarycznie ze wskazaniem przewoźnika i cenami kosztów transportu).

4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 3 należy kliknąć przycisk „dalej”, który przekierowuje do trzech sposobów złożenia zamówienia:

- z możliwością utworzenia konta (ikonka „Rejestracja”),

- za pomocą utworzonego konta („ logowanie dla zarejestrowanych”)

- bez konieczności rejestracji i utworzenia konta przy użyciu formularza zamówienia („szybkie zakupy – jeżeli nie jesteś jeszcze naszym klientem”)

5. Wybór opcji formularza zamówienia powoduje wyświetlenie się na monitorze pól z koniecznością ich uzupełnienia o wymagane dane osobowe:

-adres e-mail,

Podmioty indywidulane (osoby fizyczne korzystające z usługi w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową)

- imię i nazwisko,

- adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy wraz z miejscowością, telefon),

- możliwość wskazania innego adresu dostawy,

Przedsiębiorcy działający pod firmą:

- pełna nazwa firmy wraz z formą prowadzonej działalności gospodarczej,

- NIP,

- adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy wraz z miejscowością, kraj)

-numer telefonu.

6. Formularz zamówienia oprócz danych, o których mowa w pkt. 5 zawiera dwie ikony w formie checkboxa, pierwszy dotyczy aktualnego regulaminu ogólnych warunków sprzedaży jakie obowiązują na chwilę składania zamówienia, drugi odnosi się do możliwości otrzymywania biuletynu newsletter i konieczności w tym zakresie wyrażenia zgody (kliknięcie checkboxa) na przetwarzanie dla tych celów adresu e-mail klienta.

 

7. W elektronicznym formularzu zamówienia istnieje możliwość dopisania uwag w zakresie składanego zamówienia, w odpowiednio w tym celu oznaczonym polu.

8. Po wypełnieniu danych, a by móc kontynuować zamówienie należy kliknąć przycisk „Dalej”. System wyświetla treść złożonego zamówienia, na który składa się:

- określenie zamawianego towaru ( rodzaj, liczba, rozmiar),

- cena za towar wraz z uwidocznionymi kosztami dostawy oraz ich podsumowanie,

- dane personalne wraz ze wskazaniem adresu dostawy.

9. Proces składania zamówienia należy zakończyć kliknięciem checkboxa „zamówienie  z obowiązkiem zapłaty”.

10. Na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.

C. Subskrypcji biuletyny Newsletter (elektroniczny biuletyn informacyjny o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych towarów na stronie Usługodawcy)

1.Subskrypcja Newslettera, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonego sklepu internetowego, odbywa się w następujących trybach:

- w trakcie procesu rejestracji oraz składania zamówienia, poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego następującą treść:

 „ Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.krasnalorto.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez COD-Krasnal Małgorzata Serocka dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera”,

2. Na podany adres elektroniczny Usługobiorcy zostaje przesłany e-mail (bądź w potwierdzeniu założenia konta bądź z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji)

3. Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu e-mail Usługobiorcy dla celów subskrypcji Newslettera możliwe jest w każdym czasie.

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, może zostać przesłane w każdej dowolnej formie, bądź przy użyciu nieelektronicznego wzoru formularza w zakresie odwołania zgody, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu (link)

 

D. Usługa – „zapytaj o ten produkt”

1. Przy każdym towarze prezentowanym na stronie sklepu internetowego dostępna jest usługa umożliwiająca dokonanie zapytania odnośnie interesującego towaru o nazwie „zapytaj o ten produkt”

2. Usługobiorcy chcący skorzystać z usługi o której mowa w pkt. 1, powinni wpisać swój adres e-mail, a także pytanie odnoszące się do danego towaru.

3. Po wykonaniu czynności o której mowa w pkt 2, na adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłana informacja, udzielająca odpowiedzi na zadane pytanie i realizująca w tym zakresie dostępną usługę.

Sposób rozwiązania umowy związanej z prowadzonym kontem

1.Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym , która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt.1, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy, bądź korespondencyjnie.

3. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

Korygowanie i modyfikowanie błędów we wprowadzonych danych

 

1.Przed złożeniem zamówienia istnieje możliwość korygowania błędów we wprowadzonych danych, w sytuacji skorzystania z elektronicznego formularza zamówienia lub rejestracji, poprzez stosowną edycję tekstu w wyznaczonych w tym celu polach. Czynność ta jest możliwa do momentu kliknięcia odpowiednio przycisku „rejestruj” lub „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

2.Po złożeniu Zamówienia i przesłaniu na adres e-mail Usługobiorcy, podany w formularzu zamówienia, wiadomości e-mail ze wszystkimi składnikami zamówienia można dokonywać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy lub telefonicznie.

3.W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu w złożonym zamówieniu Usługobiorca ma prawo do jego zmiany w ciągu 12 godzin  od otrzymanie e-maila, o którym mowa w pkt. 2.

4. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość e-mail na adres elektroniczny Usługobiorcy z potwierdzeniem wykonania korekty zmian oraz wskazaniem jej zakresu.

Tryb postepowania reklamacyjnego w zakresie funkcjonalności sklepu internetowego

1.Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.

2.Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy bądź telefonicznie.

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym adres e-mail Usługobiorcy oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail  lub  w inny wskazany przez niego sposób.

 

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

1.Administratorem danych osobowych Usługobiorców korzystających z usług świadczonych w ramach prowadzonego sklepu internetowego jest Małgorzata Serocka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Obuwia Dziecięcego – Krasnal Małgorzata Serocka.

2. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy sprzedaży Usługodawca przetwarza w tym celu niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3. Dla celu, o którym mowa w pkt 2 zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana.

4. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych niezbędne jest dobrowolne wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. W przypadkach określonych w pkt 4, Usługodawca udostępnia w tym celu odpowiednie checkbox z zakresem i celem ewentualnie przetwarzanych danych osobowych.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera dokument Polityka prywatności (link)

 

Punkt kontaktowy

1.W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorców z informacji o usługach elektronicznych można w tym celu skorzystać z punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnego w domenie www.biznes.gov.pl.

2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt. 1 udziela informacji Usługobiorcom o ich prawach i obowiązkach, procedurach reklamacyjnych, a także o instytucjach niosących pomoc w zakresie świadczonych przez Usługodawców drogą elektroniczną określonych usług.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP)

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy, w szczególności:

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.

3. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności  w przypadku:

- zmiany graficznej strony internetowej sklepu internetowego, działającego w domenie www.krasnalorto.pl, mającej wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną,

- zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego i usług świadczonych drogą elektroniczną,

4. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

5.  Tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie  przesłany Usługobiorcom na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila.

Regulamin obowiązuje od dnia 31 stycznia 2015 roku

Na zasadzie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na żądanie Usługobiorcy niniejszy Regulamin zostanie mu nieodpłatnie udostępniony w taki sposób, który pozwoli mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

 

Niniejszy regulamin nie może kopiowany i rozpowszechniany bez zgody Usługodawcy dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ewentualnie dla celów postępowania sądowego oraz pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów (ADR).


                                                        Regulamin został opracowany przez firmę prawniczą:

                                                                                                                                     

                                                                                                                                            
www.j4b.pl

Chce otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego krasnalorto.pl
oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka z siedziba w Toruniu, dla celów związanych z subskrypcją Newslettera.
Powered by DIGITALSKY