telefon: 508111902, 792011023, mail: sklep@krasnalorto.pl
Sklep internetowy wyłącznie z obuwiem profilaktyczno - ortopedycznym, w tym obuwie pod wkładki ortopedyczne. 
Tylko polscy producenci, obuwie ze skór naturalnych, obuwie atestowane.
Regulamin ogólnych warunków sprzedaży
REGULAMIN

ogólnych warunków sprzedaży towarów prezentowanych w sklepie internetowym


www.krasnalorto.pl

 

Niniejszy Regulamin można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.krasnalorto.pl

 

Spis treści:

  1. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.
  2. Informacje ogólne.
  3. Sposoby złożenia zamówienia.
  4. Cena towaru.
  5. Sposoby i terminy zapłaty związane z realizacją zamówienia.
  6. Informacje związane z dostawą towaru (sposób, termin, koszty usług transportowych).
  7. Prawo odstąpienia od umowy oraz jego wyłączenia.
  8. Procedura reklamacyjna towarów- rękojmia za wady.
  9. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.

A.    Mediacja.

B.     Arbitraż – polubowne sądy konsumenckie.

C.    Bezpłatna pomoc prawna dla konsumentów.

  1. Informacje końcowe.

Ważne linki:

Nr 1 – pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Nr 2 – wzór formularza odstąpienia od umowy

Nr 3 – wzór formularza reklamacyjnego – rękojmia za wady

 

I. Słownik pojęć użytych w Regulaminie

Sprzedawca – Małgorzata Serocka prowadząca działalność gospodarcza pod firmą Centrum Obuwia Dziecięcego KRASNAL Małgorzata Serocka z adresem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Szosa Lubicka 168E, 87-100 Toruń, działająca na podstawie wpisu Wójta Gminy Obrowo pod numerem 30685, do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej obecnie  przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
NIP 956-184-18-42, REGON 871709630, adres poczty elektronicznej sklep@krasnalorto.pl  oraz numer telefonu: (+ 48) 508-111-902

Strona internetowa - dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie www.krasnalorto.pl

Sklep internetowy - prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (strona internetowa, e-mail, telefon).

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na prezentowane w sklepie internetowym towary, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towarprezentowana w sklepie internetowym rzecz (ortopedyczne obuwie dziecięce) będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, zwana w dalszej części Regulaminu „nową ustawą”

 

II. Informacje ogólne

 

1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. przy pomocy strony internetowej, działającej w domenie www.krasnalorto.pl, prowadzi sprzedaż ortopedycznego obuwia dziecięcego, w tym akcesoriów w postaci wkładek obuwniczych i ortopedycznych.

3. W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta własność prezentowanego w sklepie internetowym towaru, a następnie wydać mu go, zaś konsument zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

III. Sposoby złożenia zamówienia

1.Konsumenci mają możliwość złożenia zamówienia przy wykorzystaniu:

Ø strony internetowej i zamieszczonych na niej formularzy zamówienia (procedura opisana w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną),

Ø poczty e-mail pod adresem: sklep@krasnalorto.pl

Ø telefonu pod numerem (+ 48) 508-111-902, (+ 48) 792 011 023, (+ 48) 889 369 515

2. Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

3. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach9.00-18.00, w soboty 9.00-14.00.

4. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych:

Ø Imię i nazwisko,

Ø adres do korespondencji (adres dostawy),

Ø adres e-mail,

Ø numer telefonu

5. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail oraz  telefonicznie, należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. 4 informacje o :

Ø interesującym klienta towarze, w tym określenie jego modelu, koloru, rozmiaru, ilości,

Ø cenie towaru,

Ø dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie.

6. W przypadku nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt. 4, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

8. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 7, zatytułowana jest „nowe zamówienie” i zawiera informacje o nadanym numerze dla złożonego zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: nazwa towaru/ów z określeniem właściwego modelu, kolorem, rozmiarem, ceną, koszty transportu, sposób dostawy oraz dane klienta, w tym pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

9. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości o e-mail, o której mowa w pkt. 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sklep@krasnalorto.pl, a także przez wydrukowanie
i przekazanie konsumentowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon)
.

11.Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

IV. Cena towaru

1.Przy każdym towarze, prezentowanym na stronie sklepu internetowego, zamieszczona jest jego cena wyrażona w złotych polskich (PLN).

2.Cena, o której mowa w pkt. 1 zawiera podatek od towarów i usług (VAT). 

3. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.

4. Konsument składający zamówienie za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość (strona internetowa, e-mail, telefon) dokonuje wyboru sposobu i kosztów dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w formularzu zamówienia, a także w zakładce znajdującej się na stronie głównej „DOSTAWA”

V. Sposoby i terminy zapłaty związane z realizacją zamówienia 

1. Konsument może dokonać wyboru sposobu płatności w procesie składania zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności na towar:

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy prowadzony przez bank Credit Agricole Bank Polska S.A. Numer rachunku88 1940 1076 3098 6161 0000 0000

b) e-przelewy przy użyciu płatności elektronicznych prowadzonych przez PayU lub PayPal,

c) płatności kartą kredytową/płatniczą przez dostępne elektroniczne systemy płatności (PayU lub PayPal),

d) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

3. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem na konto lub płatności elektronicznej, jest realizowane z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4. W przypadku płatności „za pobraniem”, konsument płaci gotówką odbierając towar na poczcie lub od kuriera.

VI. Informacje związane z dostawą towaru (sposób, termin, koszty usług transportowych)

1.Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD.

2. Zasięg terytorialny świadczonych usług dostawy, w ramach dokonanego zakupu w sklepie internetowym,  obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), kraje UE, a także Azję, Ameryki PŁD oraz PN oraz Afrykę.

3.O wyborze sposobu dostawy decyduje konsument w procesie składania zamówienia.

4.W zależności od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, dostarczanie przesyłek z zamówionym towarem następuje w terminie:

Przesyłki pocztowe na terenie RP dostarczane są od momentu ich nadania w Urzędzie Pocztowym w ciągu 1-3 dni roboczych po nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.
Czas realizacji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi do 48 h w dni robocze od momentu wydania przesyłki kurierowi.

5. Koszty usług transportowych związanych z dostawą towaru przedstawia poniższe zestawienie, a także są one uwidocznione w procesie składania zamówienia w ramach prowadzonego sklepu internetowego:

Koszt dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie RP wynosi:
przy przedpłacie/przelewie na konto (również PayU i PayPal):
• waga do 0,5 kg 9,00zł (przesyłka priorytetowa) - 1 para kapci
• waga do 5 kg 13,00zł (przesyłka priorytetowa) - 1-4 par obuwia lub 1-2 par obuwia i 1-4 par kapci
przy przesyłce "za pobraniem" (należność przyjmuje listonosz/kurier lub urząd pocztowy)
• waga do 5 kg 15,00 zł (przesyłka za pobraniem priorytetowa)                
Koszt dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na terenie RP, wynosi:
przy przedpłacie/przelewie na konto (również PayU i PayPal):
• waga do 5 kg 16,00
przy przesyłce "za pobraniem" (należność przyjmuje kurier)
• przy wadze do 5 kg 19,00 zł (przesyłka za pobraniem )   

Koszt dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie Europy i Rosji wynosi:
• przy przedpłacie/przelewie na konto:
• przy wadze do 1 kg 35,00zł (przesyłka priorytetowa) - 1 para obuwia lub do 3 par kapci
• przy wadze do 2 kg 65,00zł (przesyłka priorytetowa) - 1-2 pary obuwia lub 1 para obuwia i 1-3 par kapci

Koszt dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej poza Europą na terenie: Azji, USA, Kanady, Afryki, Ameryki Płd:
• przy wadze do 1 kg 60,00zł (przesyłka priorytetowa) - 1 para obuwia lub do 3 par kapci
• przy wadze do 2 kg 100,00zł (przesyłka priorytetowa) - 1-2 pary obuwia lub 1 para obuwia i 1-3 par kapci

Koszt dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej poza Europą: Australia i Oceania:
• przy wadze do 2 kg 150,00zł (przesyłka priorytetowa) - 1-2 pary obuwia lub 1 para obuwia  i 1-3 par kapci

W przypadku zamówienia towaru/ów na kwotę 280 złotych lub wyższą i wybrania formy płatności elektronicznej lub "przelew na konto" koszt dostawy na terytorium RP pokrywa Sprzedawca (darmowa przesyłka). 

6. Najtańszym, dostępnym w sklepie internetowym,  standardowym sposobem dostawy zamówionych towarów na terytorium RP jest przesyłka dostarczana przez Pocztę Polską, której wysokość wynosi 13 zł (przy wyborze formy zapłaty przelewem na konto lub e-przelewy). Czas realizacji dostawy określony jest w pkt. 4.

7. Jeżeli konsument dokona wyboru sposobu dostarczenia towaru inny niż najtańszy, standardowy sposób dostawy udostępniony przez Sprzedawcę (o którym mowa w pkt. 6), Sprzedawca nie jest będzie zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy (dotyczy transakcji na terenie RP).

8. Możliwy jest także odbiór osobisty towaru pod niżej wskazanymi adresami (sklepy stacjonarne):

 
Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka

 
 
ul. Szosa Lubicka 168 E
 
87-100 Toruń
 
 
 
lub


ul. Władysława Broniewskiego 19

87- 100 Toruń
 
 

9. Towar można odebrać od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, w sobotę 10.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym. Odbiór osobisty nie wiąże się z zapłatą kosztów dostawy.

VII. Odstąpienie od umowy

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając przedsiębiorcy stosowne oświadczenie  o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się:

 a) dla umowy sprzedaży - w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

b) dla umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

c) dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

 

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia  o odstąpieniu od umowy przed jego upływem:

a) pisemnie na adres korespondencyjny:

 

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka

 
 
ul. Szosa Lubicka 168 E
 
87-100 Toruń
 
 
 
lub

 

ul. Władysława Broniewskiego 19 

 
87- 100 Toruń
 
 
 
 
b) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@krasnalorto.pl

3.  Istnieje możliwość osobistego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pod wskazanymi wyżej adresami (pkt. 2 lit. a) przy zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt. 1.

4. Konsument ma możliwość również skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w poniższym(FORMULARZ ODSTĄPIENIA),jednak nie jest to obowiązkowe i nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność składanego w tym zakresie oświadczenia.

5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2 lit. b i c, sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail bądź sms otrzymanie przesłanego oświadczenia.

6.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:

a) sprzedawca, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty najtańszego, standardowego sposobu dostarczenia towaru, udostępnionego przez Sprzedawcę, o których mowa w rozdziale VI pkt.6

b) zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,

c) konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany lub dostarczony osobiście, przed jego upływem na jeden z poniżej wskazanych adresów:

 

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka

 
 
 
ul. Szosa Lubicka 168 E
 
87-100 Toruń
 
 
 
lub

 

ul. Władysława Broniewskiego 19 

 
87- 100 Toruń
 
 
 

8.  Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w pkt 7 lit a., chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

  e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

  h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,

  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 
VIII. Procedura reklamacyjna towarów- rękojmia za wady

1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego towar ma wadę fizyczną lub prawną.

2.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.

4. Jeżeli zakupiony przez konsumenta towar ma wadę, o której mowa w pkt. 1, uprawniony z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie, ujawnionej w terminie określonym w pkt 3 powinien wskazać:

a) imię i nazwisko,
b) adres do korespondencji,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) opis ujawnionej wady (na czym polega),

f) żądanie  realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości towaru,

5. Żądaniami, o których mowa w pkt. 4 lit f, jakie przysługują konsumentowi w ramach odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi są:

a) wymiana towaru na nowy.

b) naprawa,

c) obniżenie ceny,

d) odstąpienie od umowy, ale tylko w przypadku gdy wada jest istotna.

6. Wybór żądania, o którym mowa w pkt 4 lit f, należy do konsumenta, jednakże sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego wadę.

7.Nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, o których mowa w pkt 5 lit a-c, w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.

8. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:

a) pisemnie na wskazane poniżej adresy:

 

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka

 
 
 
ul. Szosa Lubicka 168 E
 
87-100 Toruń
 
 
 
lub

 

ul. Władysława Broniewskiego 19 

87- 100 Toruń
 

b) za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

- pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail: sklep@krasnalorto.pl

9. Wadliwy towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod jeden ze wskazanych poniżej adresów:

 

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka

 
 
 
ul. Szosa Lubicka 168 E
 
87-100 Toruń
 
 
 
lub

 

ul. Władysława Broniewskiego 19 

 
87- 100 Toruń
 
 
 

10. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.

IX. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1.Konsumneci mają możliwość skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą.

2. Do sposobów, które umożliwiają rozstrzygnięcie sporu bez udziału sądu powszechnego należą m.in. mediacja i arbitraż (sąd polubowny).

A. MEDIACJA

1.W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

2. Postępowanie mediacyjne, o którym mowa w pkt. 1 wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

B. ARBITRAŻ – POLUBOWNY SĄD KONSUMECKI

1. Istnieje możliwość skorzystania również ze stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a rozstrzygających sprawy z zakresu praw majątkowych wynikających z umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, o których mowa w pkt. 3,  określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r.

w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

3. Procedury związane z wszczęciem postępowania przed sądami polubownymi – sądami konsumenckimi, w tym wzory pozwów, opisane i udostępnione są na stronach internetowych BIP – Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

C. BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA KONSUMENTA

1.Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.

2. Wykaz rzeczników konsumentów można znaleźć m.in. na stronie Prezesa UOKiK http://www.uokik.gov.pl/.

3. Bezpłatną pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe m.in. Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych:www.federacja-konsumentow.org.pl oraz www.konsumenci.org.

4. Z tematyką pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, konsumenci mogą się zapoznać na stronie internetowej Prezesa UOKiK w domenie http://www.uokik.gov.pl/

 

X. Informacje końcowe

1.Umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującym prawem RP (Rzeczypospolitej Polskiej), co jednak nie pozbawia konsumenta ochrony prawnej przyznanej mu w kraju jego miejsca zwykłego pobytu, a których to przepisów nie można wyłaczać w drodze umowy.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,

ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,

ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3.Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku:

Ø nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,

Ø zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,

Ø zmiany sposobu dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,

Ø zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. z przekształceń.

4.Zmiany, o których mowa w pkt. 3, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

5.Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej ze wskazaniem dnia jego obowiązywania.

6.Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia.

7.Zmiany regulaminy nie będą nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia.
Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba że konsument złożył dla siebie ofertę korzystniejszą, wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidualnie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łącznej strony umowy sprzedaży w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron.

8.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
9.Przedstawione na stronie sklepu internetowego: szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy towarów nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

10.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 stycznia 2015 roku.

Regulamin ogólnych warunków sprzedaży sklepu internetowego, działającego w domenie www.krasnalorto.pl, nie może być bez zgody Sprzedawcy rozpowszechniany i używany dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, postępowaniem sądowym oraz pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów (ADR). 

                                                
                                                                   Regulamin został opracowany przez firmę prawniczą:

                                                                                               
                                                                                                      www.j4b.pl

Chce otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego krasnalorto.pl
oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka z siedziba w Toruniu, dla celów związanych z subskrypcją Newslettera.
Powered by DIGITALSKY